Adviezen

De adviezen die de Commissie moet uitbrengen over de voorontwerpen van ordonnantie, de ontwerpbesluiten in verband met aangelegenheden die onder het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) vallen, de ontwerpen van het gewestelijk plan voor duurzame ontwikkeling, van het gewestelijk bestemmingsplan, van richtplannen van aanleg, van gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen en over de ontwerpen van gemeentelijke ontwikkelingsplannen, moeten met redenen worden omkleed.

De Commissie hoort de vertegenwoordigers van de Regering of van de gemeenten die het ontwerp opgemaakt hebben.

Deze adviezen worden uitgebracht nadat de Commissie, indien van toepassing, kennis heeft genomen van de resultaten van het openbaar onderzoek waaraan de ontwerpplannen zijn onderworpen, alsook van de adviezen van de vijf gewestelijke adviesinstanties en van de negentien gemeenteraden.

Daartoe onderzoekt de Commissie deze resultaten en de samenvatting ervan, ze bestudeert de verschillende uitgebrachte adviezen en brengt de daaruit voortvloeiende punten van overeenstemming en van tegenstelling aan het licht. Wanneer deze werkzaamheden in werkgroepen worden uitgevoerd, worden de resultaten gerapporteerd aan alle leden in plenaire vergadering.

De adviezen, opmerkingen, suggesties en voorstellen van algemene richtlijnen worden geformuleerd bij een gekwalificeerde meerderheid van twee derde van de aanwezige leden.