Missies

De GOC is belast met het uitbrengen van met redenen omklede adviezen aan de Gewestregering, met name over de voorontwerpen van ordonnantie, evenals de ontwerpbesluiten, ontwerpen van gewestelijke en gemeentelijke plannen en verordeningen.

De opdrachten van de Commissie zijn vastgelegd in de artikelen 7 en 8 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). 

Ze dient ook zich over ontwerpen van bijzondere bestemmingsplannen (BBP) uit te spreken, wanneer het ontwerpplan bepalingen bevat die afwijken van het gewestelijk bestemmingsplan (GBP) of van de verordenende bepalingen van een richtplan van aanleg (RPA) (art. 49 BWRO), en over de onteigeningsplannen, wanneer een onteigeningsprocedure wordt aangespannen met het oog op de uitvoering van het GBP (art.73 van het BWRO).

Verder kan ze « opmerkingen formuleren of voorstellen doen inzake de uitvoering of de aanpassing van plannen en verordeningen waarvan zij op de hoogte moet zijn.

Ze kan ook algemene richtlijnen voorstellen voor de voorbereiding en de opmaak van de ontwikkelings- en bestemmingsplannen en stedenbouwkundige verordeningen.

De Regering kan aan de Gewestelijke Commissie ook iedere kwestie voorleggen betreffende de ontwikkeling van het Gewest ».