Wettelijke vermeldingen

Wettelijke vermeldingen en privacyverklaring

1. Wettelijke vermeldingen

Deze website is eigendom van perspective.brussels, het Brussels Planningsbureau.

Naamsestraat 59 - 1000 Brussel

T: +32 2 435 42 00 - F: + 32 2 435 43 99 

crd-goc@perspective.brussels

Verantwoordelijke uitgever: Gert NYS

Team belast met het beheer van de website:crd-goc@perspective.brussels

Ontwerp en realisatie van de website

Webdesign en ontwikkeling: Bien à vous sprl

Deze website is gemaakt in Open Source, dankzij het beheersysteem Drupal. De website is getest voor de browsers Firefox, Internet Explorer en Safari en voor de systemen Windows, Mac en Linux.

Grafische vormgeving: EKTA

Hosting van de website

De hosting en het technische onderhoud worden verzorgd door OVH.

Fotocredits - Beeldrecht

1. De beelden die worden gebruikt op de website van perspective.brussels zijn eigendom van het Brussels Planningsbureau of van ieder ander fysiek persoon of rechtspersoon vermeld in het copyright.

2. De reproductie van foto’s en illustraties zonder voorafgaande toestemming is verboden.

3. Op grond van de regels toepasbaar op het beeldrecht mag elke niet-publieke persoon die op een foto staat en geen uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor de publicatie van de foto op deze website een verzoek indienen om de foto te laten verwijderen.

Verantwoordelijkheid - Disclaimer

1. Deze website is bedoeld om het publiek informatie te geven over onze initiatieven en die van onze partners in het algemeen. We streven ernaar om nauwkeurige en up-to-date informatie te verstrekken. We doen ons best om gesignaleerde fouten te corrigeren. We kunnen echter niet garant staan voor de juistheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld van het publiek. Dientengevolge weigert het Brussels Planningsbureau elke verantwoordelijkheid betreffende elke onnauwkeurigheid, onjuistheid of omissie van informatie op deze website.

2. We willen de ongemakken als gevolg van technische fouten zo veel mogelijk beperken. Niettemin is het mogelijk dat sommige gegevens of inlichtingen op onze website zijn gegenereerd of gestructureerd in bestanden of formaten waarin fouten voorkomen, zodat wij niet kunnen garanderen dat onze dienst niet wordt onderbroken of anderszins getroffen door dit soort problemen. Het Brussels Planningsbureau weigert elke verantwoordelijkheid voor dit soort problemen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website.

3. Deze website kan hypertextlinks naar andere websites of verwijzingen naar andere informatiebronnen bevatten. Deze links en bronnen worden uitsluitend ter informatie aangeboden. Het Brussels Planningsbureau beheert deze websites niet. Dientengevolge kunnen de inhoud van deze websites noch de links op deze websites noch veranderingen of updates van deze websites de verantwoordelijkheid van het Brussels Planningsbureau impliceren.

4. Het Brussels Planningsbureau behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website en deze wettelijke vermeldingen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te veranderen of te corrigeren, zonder dat dit aanleiding geeft tot enig recht op schadevergoeding.

Auteursrecht

1. De volledige website valt onder de Belgische en internationale wetgeving inzake auteursrechten en intellectueel eigendom. In dat opzicht is elke reproductie, iconografische en fotografische weergave, gedeeltelijke of integrale aanpassing of wijziging of overdracht naar een andere website voorbehouden.

2. Elk gebruik tegen betaling van de inhoud of van delen van de inhoud die het Brussels Planningsbureau publiceert, evenals elk gebruik voor commerciële of publicitaire doeleinden is totaal uitgesloten.

3. In overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van economisch recht, Boek XI, Titel 5 over auteursrechten en vergelijkbare rechten hebt u het recht om de informatie op deze website te downloaden en te reproduceren voor persoonlijk gebruik en onder voorbehoud van de naleving van alle drie volgende voorwaarden:

 • duidelijke en leesbare vermelding van de bron op de volgende manier: Bron: www.perspective.brussels
 • gratis verspreiding
 • naleving van de integriteit van de gereproduceerde documenten (geen wijzigingen of aanpassingen)

4. Voor elk ander gebruik van de teksten kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke uitgever of zijn vertegenwoordiger (communication@perspective.brussels)

2. Privacyverklaring

Verzamelen van persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die ons worden verstrekt in het kader van een abonnement op de newsletter, een informatieaanvraag of een verzoek om een dienst of een publicatie staan onder de controle van het Brussels Planningsbureau.

Verwerkingsdoeleinden en wettelijke grondslagen

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om te antwoorden op uw vraag en om u een optimale dienst te verstrekken. Bovendien worden deze gegevens uitsluitend gebruikt door het Brussels Planningsbureau en worden ze niet aan derden overgedragen of verkocht. Ze kunnen worden opgenomen in een database van gebruikers en worden op vertrouwelijke wijze behandeld, conform de bepalingen in de Ordonnantie van 29 juli 2015 houdende de oprichting van het Brussels Planningsbureau, van de verordening betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (AVG) en van de wet van 30 juli 2018 over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van gegevens met een persoonlijk karakter.

Bewaartijd

De bewaartijd:

 • verzamelde gegevens worden bewaard de tijd die nodig is voor de doeleinden van de behandeling
 • van uw IP-adres in Google Analytics is 26 maanden;
 • van de cookies op uw computer: tijdens uw bezoek, niet verder;

In uitzonderlijke gevallen en op vraag van een overheid, bijvoorbeeld in het kader van een juridische procedure, kunnen uw persoonlijke gegevens langer bewaard worden.

Gebruik van cookies

Voor statistische doeleinden, maakt de website perspective.brussels gebruik van cookies.
Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch opgeslagen worden op de schijf van uw computer wanneer u een website bezoekt. Deze laten toe om geanonimiseerde informatie te verzamelen over bijvoorbeeld het type browser, de surftijd, de gedownloade bestanden etc.
De configuratie van de meeste browsers laat u toe om cookies te accepteren of te weigeren en u te verwittigen telkens een cookie gebruikt wordt. U bent vrij om deze cookies te weigeren. Tenzij anders aangegeven, worden alle toegewezen cookies op het einde van een sessie automatisch verwijderd.

De volgende cookies worden gebruikt:

 • Cookies die nodig zijn voor het goed functioneren van de website
  • has_js : laat toe om te bepalen of uw browser javascript aanvaardt of niet (per sessie)
  • cookie-pop : om te onthouden dat u de cookie accepteert
 • Statistische cookies voor Google-Analytics
  • _ga
  • _gid
  • _gat
  • utma (2 jaar)
  • s_utmb (30 minuten)
  • utmc (sessie van de bezoeker)
  • utmz (6 maanden)

Veiligheid

Het Brussels Planningsbureau neemt alle gepaste technische en organisatorische maatregelen om de gegevensbescherming te garanderen.

Uw rechten: inzage, informatie, rechtzetting, verzet, wissen, klacht

U geniet een recht van inzage in uw gegevens alsook het recht om u te verzetten tegen de verwerking, een klacht in te dienen of om uw gegevens te wijzigen of te doen schrappen.
Daartoe dient u contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming / Data Protection Officer (DPO), met bijvoeging van een kopie van uw nationale identiteitskaart, via de volgende contactgegevens:

Of naar de Gegevensbesc

 • via e-mail: privacy.dpo@perspective.brussels
 • per brief: perspective.brussels, Brussels Planningsbureau, Ter attentie van de Functionaris voor ge
 • gevensbescherming – DPO, Naamsestraat 59 te 1000 Brussel
 • hermingsautoriteit (GBA) via de volgende contactgegevens:

Newsletter en mailing

Indien u in de toekomst geen newsletters of e-mails meer van ons wilt ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het adres communication@perspective.brussels.

3. Contactpersonen

Externe communicatie
Voor elke vraag over de inhoud van deze website of van de newsletters: communication@perspective.brussels.

Zo u een klacht wenst in te dienen die geen betrekking heeft op de persoonsgegevens, dient u zich te wenden tot het volgende adres: Brussels Planningsbureau, Transversale diensten, Naamsestraat 59, 1000 Brussel, klacht@perspective.brussels