De Commissie

De Gewestelijke ontwikkelingscommissie bestaat uit achttien onafhankelijke experts die door de Regering benoemd worden in de volgende disciplines: Stedenbouw en ruimtelijke ordening, Mobiliteit, Leefmilieu, Economie, Huisvesting, Cultureel erfgoed, Natuurlijk erfgoed en Architectuur.

De Commissie brengt adviezen uit aan de gewestelijke Regering, betreffende de voorontwerpen van ordonnantie, de ontwerpbesluiten, de ontwerpen van gewestelijke en gemeentelijke plannen en verordeningen, die betrekking hebben op de aangelegenheden bedoeld in de BWRO die een aanzienlijke impact hebben op de ontwikkeling van het Gewest.

Zij kan ook, inzake de uitvoering of de aanpassing van de plannen en verordeningen opmerkingen maken of suggesties voordragen . De Regering kan bovendien alle kwesties met betrekking tot de ontwikkeling van het Gewest aan de Gewestelijke Commissie voorleggen.